Kategoriarkiv: Stämma

INFO: ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2022

Ordinarie föreningsstämma i Brf Häggen kommer att hållas genom poströstning den 16 maj 2022 kl. 18:00.
Av anledning till covid-pandemin har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att en föreningsstämma ska genomföras med enbart poströstning. Styrelsen i Brf Häggen har vid styrelsemöte beslutat att ordinarie föreningsstämma den 16 maj 2022 ska genomföras med enbart poströstning.

INFORMATION INFÖR POSTRÖSTNING 

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat underlag för poströstning vilket alla medlemmar har fått i sina brevlådor. 

Har du inte fått denna information i din brevlåda, vänligen kontakta styrelsen@brfhaggen.se.

Årsredovisningen för 2021 hittar du i menyn till vänster (längst ner om du läser detta på telefonen) och de reviderade stadgarna hittar du här.

Poströsten ska senast ha inkommit till föreningen den sista helgfria vardagen före stämman, alltså fredagen den 13 maj. Denna ska lämnas i föreningens brevlåda i trappuppgång nr 3, alternativt scannas till styrelsens mail, styrelsen@brfhaggen.se. Har du ändrat dig och önskar rösta på nytt, räknas den senast daterade rösten.


Gällande styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman.
Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och kommer att:
• Skickas till medlemmen som ställt frågan
• Publiceras på föreningens hemsida – www.brfhaggen.se
• Publiceras i föreningens trapphus

Information inför ordinarie föreningsstämma 2021

Ordinarie föreningsstämma i Brf Häggen kommer att hållas genom poströstning den 14 april 2021 kl. 18:00. 

Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 minimeras. Det finns därför starka skäl att begränsa det fysiska deltagandet vid föreningsstämmor i så stor utsträckning som möjligt under den rådande situationen. För att minska smittspridningen har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att en föreningsstämma ska genomföras med enbart poströstning. Lagen trädde i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2021. 

Styrelsen i Brf Häggen har vid styrelsemöte, med anledning av ovanstående, beslutat att ordinarie föreningsstämma den 14 april 2021 ska genomföras med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av Covid-19. 

INFORMATION INFÖR POSTRÖSTNING 

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat underlag för poströstning vilket alla medlemmar har fått i sina brevlådor. 

Har du inte fått denna information i din brevlåda, vänligen kontakta styrelsen@brfhaggen.se.

Årsredovisningen för 2020 hittar du i menyn till vänster och de reviderade stadgarna hittar du här.

Poströsten ska ha inkommit till föreningen senast dagen före stämman, alltså den 13 april, vilket är den sista helgfria vardagen före stämman. Denna ska lämnas i föreningens brevlåda i trappuppgång nr 3, alternativt scannas till styrelsens mail, styrelsen@brfhaggen.se. Har du ändrat dig och önskar rösta på nytt, räknas den senast daterade rösten. 

Gällande styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman. 

Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och kommer att skickas till medlemmen som ställt frågan, publiceras här på föreningens hemsida samt i trapphusen.

RÄTTELSE AVSEENDE KANDIDATURER

I kallelsen är angivet att Gustav Persson kandiderar till styrelsen, utanför valberedningens förslag. Detta är inte korrekt och Gustav Persson kandiderar inte och är således inte valbar.

Föreningsstämma i BRF Häggen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i BRF Häggen, Malmö, 2016-05-12, kl. 18:30.

Styrelsen för Brf Häggen hälsar alla medlemmar välkomna till den ordinarie föreningsstämman 2016.

Datum & tid: 12 maj 2016 klockan 18:30.
Lokal: I källaren nedanför trappa 1.

Efter stämman bjuder föreningen på nåt att äta.

Välkomna!
Styrelsen i Brf Häggen
Malmö, 17 april 2016.

Ordinarie föreningsstämma

Välkommen till stämma för Bostadsrättsföreningen Häggen

Datum & tid: 5 maj 2015 klockan 18:00.

Plats: I källaren nedanför trappa 1.

Ingen föranmälan krävs.

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Ordförandes val av protokollförare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av två justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkänna förslag till dagordning
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut angåendea) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  b) Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning
 10. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
 11. Fastställande av arvoden åt styrelse, intern revisor och trädgårdsarbete
 12. Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas
 13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 14. Val av intern revisor, revisorssuppleant samt extern revisor
 15. Val av valberedning
 16. Motion från Lovisa Ovesen Wågert, bifogas kallelsen
 17. Övriga ärenden
 18. Stämmans avslutande

Hela kallelsen kan laddas ner här Kallelse till ordinarie föreningsstämma.

Efter stämman bjuder föreningen på en bit mat.

Kallelse till extrastämma

Medlemmarna i BRF Häggen kallas härmed till extra föreningsstämma måndagen den 23 mars klockan 19:00.

Plats: I källaren nedanför trappa 1.

Proposition 1
Styrelsen har gjort en komplett genomgång av föreningens stadgar och har med hjälp av jurist tagit fram ett förslag på nya stadgar. De föreslagna nya stadgarna medför förbättringar i bland annat följande avseenden:

 • Föreningen kan ta ut en administrativ avgift av de bostadsrättshavare som hyr ut sin bostadsrätt i andra hand.
 • Förändringar i ansvarsfördelningen av underhållsansvaret mellan föreningen och medlemmen har förtydligats, för att undvika framtida tvister, samt att mer ansvar har lagts över på medlemmen för att göra budgeten för gemensamt underhåll mer
  förutsägbar. Årsavgifterna kan då på sikt sänkas, och lägenheternas värde öka. Var och en betalar i större utsträckning bara för sin egen lägenhet och mindre för andras lägenheter. Medlemmarna åläggs dessutom att teckna bostadsrättstillägg på sin hemförsäkring.
 • Stämman har möjlighet att besluta om en eller två revisorer. Då en revisor brukar räcka är det en onödig kostnad att stämman är tvungen att utse två.
 • De nya avskrivningsreglerna för fastigheter innebär att med stadgarnas nuvarande formulering måste årsavgifterna höjas markant så att inte föreningen har förlustresultat. Denna stadgeändring gör att höjningen inte blir nödvändig.
 • Föreningen får möjlighet att ta ut avgift för kabel-TV, bredband eller telefoni genom fast påslag på årsavgiften per lägenhet, i stället för fördelning i enlighet med andelstalen.

Behörig majoritet
En förändring i stadgarna kan beslutas på endast en föreningsstämma om samtliga medlemmar är närvarande och är helt överens om förändringen. Om inte alla medlemmar är eniga eller närvarande måste man ha två på varandra följande föreningsstämmor. För ovanstående förändringar i stadgarna krävs att mer än 50 % av de röstande röstar för ändringen vid den första stämman medan det vid den andra stämman måste vara minst tre fjärdedelars majoritet av de röstande för ändringen för att respektive proposition ska gå igenom.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Fråga om kallelse behörigen har skett
 8. Omröstning avseende proposition 1
 9. Stämmans avslutande

Anmälan
Meddelande om närvaro eller utebliven närvaro behöver ej meddelas styrelsen. Om du vill närvara genom ombud, tillförsäkra att ombudet har med sig en skriftlig, daterad fullmakt som ej är äldre än ett år räknat från tidpunkten för stämman.

Det fullständiga förslaget på nya stadgar hittar du här.

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen