Etikettarkiv: Stämma

Föreningsstämma i BRF Häggen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i BRF Häggen, Malmö, 2016-05-12, kl. 18:30.

Styrelsen för Brf Häggen hälsar alla medlemmar välkomna till den ordinarie föreningsstämman 2016.

Datum & tid: 12 maj 2016 klockan 18:30.
Lokal: I källaren nedanför trappa 1.

Efter stämman bjuder föreningen på nåt att äta.

Välkomna!
Styrelsen i Brf Häggen
Malmö, 17 april 2016.

Ny Styrelse

Vi har en ny styrelse i BRF Häggen! Vid det konstituerande styrelsemötet den 19 maj tillsattes följande nygamla styrelse:

 • Ordförande: Fredrik Karlsson
 • Vice Ordförande: Pär Ottosson
 • Sekreterare: Hannes Arkander
 • Kassör: Martin Clauson

Vi välkomnar Martin Clauson och riktar ett stort tack till avgående Emmy Kafle för sina insatser det senaste året!

Ordinarie föreningsstämma

Välkommen till stämma för Bostadsrättsföreningen Häggen

Datum & tid: 5 maj 2015 klockan 18:00.

Plats: I källaren nedanför trappa 1.

Ingen föranmälan krävs.

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Ordförandes val av protokollförare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av två justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkänna förslag till dagordning
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut angåendea) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  b) Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning
 10. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
 11. Fastställande av arvoden åt styrelse, intern revisor och trädgårdsarbete
 12. Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas
 13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 14. Val av intern revisor, revisorssuppleant samt extern revisor
 15. Val av valberedning
 16. Motion från Lovisa Ovesen Wågert, bifogas kallelsen
 17. Övriga ärenden
 18. Stämmans avslutande

Hela kallelsen kan laddas ner här Kallelse till ordinarie föreningsstämma.

Efter stämman bjuder föreningen på en bit mat.