Ordinarie föreningsstämma

Välkommen till stämma för Bostadsrättsföreningen Häggen

Datum & tid: 5 maj 2015 klockan 18:00.

Plats: I källaren nedanför trappa 1.

Ingen föranmälan krävs.

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Ordförandes val av protokollförare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av två justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkänna förslag till dagordning
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut angåendea) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  b) Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning
 10. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
 11. Fastställande av arvoden åt styrelse, intern revisor och trädgårdsarbete
 12. Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas
 13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 14. Val av intern revisor, revisorssuppleant samt extern revisor
 15. Val av valberedning
 16. Motion från Lovisa Ovesen Wågert, bifogas kallelsen
 17. Övriga ärenden
 18. Stämmans avslutande

Hela kallelsen kan laddas ner här Kallelse till ordinarie föreningsstämma.

Efter stämman bjuder föreningen på en bit mat.

Ny Container

Först och främst stort tack till alla som var med och hjälpte till på Gårdsdagen!

Vi tycker det blev riktigt bra och hoppas att alla kommer kunna njuta av en städad gård och nytt utemöblemang så fort våren väljer att visa sig mer än två dagar i sträck.

Vi har idag beställt tömning av den stora containern och det kommer förhoppningsvis ske imorgon Tisdag 14/4 och om inte så senast Onsdag 15/4. Vi kommer fylla på med det som inte fick plats i första containern och har ni eget skräp som ni behöver bli av med så passa gärna på. Containern kommer stå kvar till fredagen den 24 april.

Gårdsdag

Lördag den 11 April kl 11!

Vi ses för en gemensam gårdsdag där vi ser om gården och gemensamma utrymmen i vårt hus.

Vi ses på gården kl. 11 och kör på så snabbt vi orkar och vill.
Det hela avslutas med fika.

Välkomna!

Container
På gården på framsidan kommer vi att ha en container där man kan slänga eventuella grovsopor.

Kallelse till extrastämma

Medlemmarna i BRF Häggen kallas härmed till extra föreningsstämma måndagen den 23 mars klockan 19:00.

Plats: I källaren nedanför trappa 1.

Proposition 1
Styrelsen har gjort en komplett genomgång av föreningens stadgar och har med hjälp av jurist tagit fram ett förslag på nya stadgar. De föreslagna nya stadgarna medför förbättringar i bland annat följande avseenden:

 • Föreningen kan ta ut en administrativ avgift av de bostadsrättshavare som hyr ut sin bostadsrätt i andra hand.
 • Förändringar i ansvarsfördelningen av underhållsansvaret mellan föreningen och medlemmen har förtydligats, för att undvika framtida tvister, samt att mer ansvar har lagts över på medlemmen för att göra budgeten för gemensamt underhåll mer
  förutsägbar. Årsavgifterna kan då på sikt sänkas, och lägenheternas värde öka. Var och en betalar i större utsträckning bara för sin egen lägenhet och mindre för andras lägenheter. Medlemmarna åläggs dessutom att teckna bostadsrättstillägg på sin hemförsäkring.
 • Stämman har möjlighet att besluta om en eller två revisorer. Då en revisor brukar räcka är det en onödig kostnad att stämman är tvungen att utse två.
 • De nya avskrivningsreglerna för fastigheter innebär att med stadgarnas nuvarande formulering måste årsavgifterna höjas markant så att inte föreningen har förlustresultat. Denna stadgeändring gör att höjningen inte blir nödvändig.
 • Föreningen får möjlighet att ta ut avgift för kabel-TV, bredband eller telefoni genom fast påslag på årsavgiften per lägenhet, i stället för fördelning i enlighet med andelstalen.

Behörig majoritet
En förändring i stadgarna kan beslutas på endast en föreningsstämma om samtliga medlemmar är närvarande och är helt överens om förändringen. Om inte alla medlemmar är eniga eller närvarande måste man ha två på varandra följande föreningsstämmor. För ovanstående förändringar i stadgarna krävs att mer än 50 % av de röstande röstar för ändringen vid den första stämman medan det vid den andra stämman måste vara minst tre fjärdedelars majoritet av de röstande för ändringen för att respektive proposition ska gå igenom.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Fråga om kallelse behörigen har skett
 8. Omröstning avseende proposition 1
 9. Stämmans avslutande

Anmälan
Meddelande om närvaro eller utebliven närvaro behöver ej meddelas styrelsen. Om du vill närvara genom ombud, tillförsäkra att ombudet har med sig en skriftlig, daterad fullmakt som ej är äldre än ett år räknat från tidpunkten för stämman.

Det fullständiga förslaget på nya stadgar hittar du här.

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen

Mittentvättmaskin i tvättstuga Nobel är lagad!

Repration av mittentvättmaskinen
Repration av mittentvättmaskinen i tvättstuga Nobel har genomförts. Den ska nu fungera felfritt.

Gammal torktumlare
Vi har också sett över torktumlaren, den ovanpå tvättmaskinen, den är för gammal och har för många fel för att vi ska renovera den. Den kommer inte ersättas ev en ny då vi har en ny torktumlare som står på golvet mot ytterväggen. Den fungerar mycket utmärkt!

Lycka till med tvättandet!

Föreningen behöver hjälp!

Nu ska entrésedan av huset fasadtvättas och en kommer montera stuprör samt renovera entrétak ovanför trappa 1 och 6. Entreprenören kommer att påbörja arbetet nu på Måndag, 19/1.

Med anledning av detta så behöver vi tillsammans hjälpas åt att flytta cyklarna som står mot fasad. Cyklarna kan ställas på uteplatsen/grillplatsen.

Cyklarna ska vara flyttade innan Måndag morgon den 19/1 klockan 07:00.

Återvinning och Sopor

För tillfället är glasåtervinningen full, den kommer tömmas onsdag 21/1.

När återvinningskärl är fulla är det inte ok att fylla på så att locken står upp eller ställa utanför kärlen. Hjälp gärna till genom att vika ihop kartonger för att få plats med så mycket som möjligt i återvinningen mellan tömningarna.

Vänligen respektera ovanstående!

Nytt balkonggolv

Nu börjar det närma sig slutet av renoveringen av tak och balkonger och snart tas ställningarna ner, preliminärt den 15/12. Innan ställningen är nertagen är det inte tillåtet att vistas på balkongerna.

Balkonggolvet tillhör respektive lägenhet och medlemmarna ansvarar därför själva för att hålla balkonggolvet i gott skick. Föreningen har i och med renoveringen gjort en nollställning av golven för att säkerställa att inte vi får problem med fukt som
tränger in i fasaden.

Det nya balkonggolvet

För att bryta ytspänningen och undvika att vatten samlas när det regnar kan du svabba av balkonggolvet med vatten blandat med lite diskmedel. Kontrollera gärna det nya balkonggolvet så att det inte samlas vatten på golvet, eller att vattnet inte rinner till avloppet. Om du upptäcker fel/skador eller andra problem som uppkommit i samband med renoveringen så kan du kontakta styrelsen.

Mer information om hur du bäst tar hand om din balkong kommer längre fram.

Snart jul och renoveringsslut

Nu står snart julen inför dörren och en skön julledighet med den. Vi bjuder därför på ett recept på en julig och saftig saffranskaka och hoppas att alla Häggeliter tar en paus i det kommande julstöket och unnar sig lite julledigt.
Inom kort är renoveringen av tak och balkonger klar. Vi har även passat på att tvätta fasaden för att huset ska återfå sin forna glans.

Hälsningar från

Fredrik Karlsson, ordförande
Anton Gross, kassör
Emmy Kafle, sekreterare
Pär Ottosson, vice ordförande
Hannes Arkander, ledamot

Styrelsen BRF Häggen