Underhåll och renovering

Blankett renovering och regler

Som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig för att hålla bostaden i ett gott skick. Att renovera vid behov och laga det som är trasigt. Detta betyder också att du ska se till att vatten, avlopp och ventilation fungerar.

Du är även skyldig att se till att föreningen kommer in i din lägenhet för att genomföra det underhåll som föreningen ansvarar för. Detta brukar annonseras via plakat i trapphusen eller med information direkt genom bredvinkast. Är du ofta bortrest, bör du se till att någon annan (t.ex. en granne) har koll på detta och nycklar till din lägenhet. Föreningen har inte några huvudnycklar och kan därmed inte komma in i din lägenhet utan din hjälp.

Ventilation
Lägenheterna har självdrag. Ventilationskanalar kan finnas i kök, skafferi och i badrummet. Kan även finnas på fler ställen. Ventilationskanaler finns även i fönstrens överkant. Du får ej sätta igen dessa kanaler eller sätta in fläktar.
Föreningen gör ibland en rensning av ventilationen och har ibland en s.k. OVK-besiktning där ventilationen kontrolleras.

Vatten och avlopp
Undvik stopp i avloppet i badrummet genom att rensa avloppsbrunnen med jämna mellanrum. Har du en modern avloppsbrunn måste du lyfta upp plastlocket som sitter fast i avloppsventilen för att få bort samlad smuts.
Undvik stopp i handfat och kök genom att använda en slasksil och genom att rensa ut vattenlåsets uppsamlare regelbundet.
Om du ändå får stopp, använd inte kaustiksoda eller annan avloppsrensare, utan prova med en sugkoppsrensare och genom att hälla hett vatten i avloppet.

Renovering
Det är viktigt att komma ihåg att du inte äger din egen bostad, utan bara rätten att bo i den. Det är alltså den gemensamma föreningen som äger huset, inklusive de separata lägenheterna, och därmed måste man också tänka på att föreningen ska godkänna större renoveringar.

Är du osäker på vad som gäller, kontakta styrelsen eller vicevärd för råd innan du börjar planera din renovering. Som tumregel kan man säga att vid större renovering av badrum eller kök, ska styrelsen alltid kontaktas innan. Måla om, tapetsera, lägga golv etc kan du alltid göra utan tillstånd.

För att få din renovering godkänd, ska du skicka in en ritning och en beskrivning med för din renovering. Ritningen behöver inte vara gjord av fackman, men den bör tydligt visa hur du tänker.
Tänk på att styrelsen bara träffas en gång i månaden så skicka in din förfrågan i god tid.

Regler för ombyggnationer och renoveringar i Brf Häggen

Föreningen skiljer på renoveringar och ombyggnationer.

Renovering

Med renovering avses en upprustning av lägenhets ytskikt, utrustning, etc., utan att planlösningen påverkas. För dessa åtgärder krävs att nedan regler efterlevs och att arbetet utförs fackmannamässigt.

Ombyggnation

Med ombyggnation avses dessa förändringar nedan. Vid ombyggnation krävs alltid en godkänd ansökan om styrelsens tillstånd innan arbetet startar.

 • Förändring av lägenhetens planlösning.
 • Ombyggnationer där badrum eller kök flyttas.
 • Ingrepp i bärande väggar/konstruktion inklusive håltagning
 • Alla typer av ingrepp i våtrum (badrum, tvättstuga etc.)
 • Ändringar av befintliga ledningar för vatten och avlopp (t ex. byte eller installation av disk- eller tvättmaskin)
 • Ändringar av befintliga ledningar/utrustning för gas
 • Ändringar av befintliga ledningar/utrustning för värme (golvvärme, radiatorer etc.)
 • Ändringar av befintliga ledningar/utrustning för ventilation
 • Ändringar av fasta elinstallationer
 • Om arbetet kan förväntas innebära att el/vatten/värme behöver stängas av centralt i fastigheten

Blankett för ombyggnadsansökan återfinns nedan, och ska åtföljas av ritningar som visar lägenheten före och efter planerad ombyggnad, beskrivande text och övrig dokumentation för att möjliggöra styrelsens granskning. Beräknad tid från insänt komplett ärende till beslut är normalt ca en månad.

Blankett renovering och regler ska sändas till:

brfhaggen@hotmail.com

Generella regler:

Allt arbete ska utföras fackmannamässigt. Notera att skador som uppkommer till följd av felaktigt utfört arbete belastar bostadsrättsinnehavaren.

För såväl renoveringar som ombyggnationer som innefattar störande arbete gäller att grannar alltid ska informeras i god tid innan arbetet startar.

Arbete som orsakar buller får endast ske vardagar 08.00-18.00 och lördagar 10.00-16.00.

Arbete med bilning, rivning, och mer omfattande borrning får endast ske vardagar 09.00-16.00. Under söndagar, helgdagar, helgdagsaftnar får inget störande arbete utföras.

Avseende balkonger kan endast löst golv läggas och det är inte tillåtet att göra hål i betongplattan, varken i golv eller tak.

Om du vill byta till säkerhetsdörr ansvarar du för det själv. Säkerställ att utsidan i bästa mån matchar övriga dörrar i trappuppgången. Inköp och byte av dörr finansieras av medlemmen själv.

Avfall och städning:

Byggmaterial och avfall får inte förvaras i trapphuset, utanför eller i anslutning till entréer eller på gården. Big Bags eller annat byggavfall får inte kvarstå över helgen.

Byggavfall och färg får ej slängas i soprummen eller i container utan måste föras till en återvinningsstation.

Trapphusen ska städas dagligen vid nedsmutsning.
Ventilationsutsug ska täckas så att inte byggdamm kan sugas in i ventilationskanaler.

Kök:

Kolfilterfläkt får installeras förutsatt att den inte ansluts till utsuget. Alla övriga fläktar är förbjudna. Förvaltaren kan ge mer information.

Diskmaskin, kyl och frys ska alltid monteras på droppskydd.

Det är inte tillåtet att installera tvättmaskin i köket.

Badrum:

Vid badrumsrenoveringar måste alltid auktoriserade hantverkare anlitas. På www.bkr.se (kakelsättare) och www.sakervatten.se (rörmokare) hittar man anslutna byggfirmor.

Om den gamla golvbrunnen i gjutjärn är kvar i ditt badrum ska den alltid bytas ut vid badrumsrenovering.

Brf Häggen avråder från att bygga in eller dölja rörledningarna på grund av den ökade risken för vattenskador som detta medför. Om dolda rör planeras kommer kostnader för besiktningar under arbetets gång och som belastar bostadsrättsinnehavaren att tillkomma. En renoveringsansökan måste också vara inlämnad senast fyra veckor före planerad byggstart. Observera att ovanstående även omfattar vägghängda toaletter.

Vattenavstängning:

Avstängning av vatten kan utföras för varje individuell lägenhet efter ny installation av tappvattenstammar 2017.

Regler vid ombyggnationer:

Samtliga ombyggnationer där lägenhetsytan påverkas, yta utanför lägenheten påverkas eller innebär exteriör förändring, kräver beslut på en föreningsstämma.

Sotarprotokoll krävs vid ventilationsarbeten som påverkar ventilationen direkt eller indirekt i någon del av lägenheten.

En oberoende besiktningspersons utlåtande kan krävas före och efter utförd ombyggnad. Detta beslutas efter inkommen ansökan om ombyggnation. Besiktningsmannen utses av BRF Häggens styrelse och betalas av medlemmen.

Om tillståndspliktigt arbete påbörjas utan tillstånd kan bostadrättshavaren komma att bli ålagd att återställa lägenheten.

Här finns reglerna samt blankett för ansökan om ombyggnad/renovering att skriva ut. Blanketten ska sändas till brfhaggen@hotmail.com.

Blankett renovering och regler
Kvalitetsdokumentation och garantihandlingar

Entreprenören ska utfärda kvalitetsdokumentation och garantihandlingar. En kopia ska skickas till styrelsen efter utfört arbete. Dokumentationen är viktigt i händelse av skada. Bostadsrättshavaren ska intyga att arbetet är utfört av behörig installatör i enlighet med branschorganisationens riktlinjer. Av handlingarna ska även framgå att arbetet möter de eventuella krav som bostadsrättshavarens försäkringsbolag framställt.

UTDRAG UR STADGARNA
I stadgarna kan du läsa vad som sägs om underhåll och renoveringar. Här finns också ett utdrag som gäller just detta.

11§
Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen.

13§
Bostadsrättshavaren är skyldig att när han eller hon använder lägen- heten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av dem som han eller hon svarar för enligt § 15 tredje stycket.

Gods som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten.

15§
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Detta innebär att bostadsrättshavaren ansvarar och bekostar drift, underhåll
och reparation av lägenheten. Bostadsrättshavarens ansvar omfattar även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren är också skyldig att följa bostadsrättsföreningens regler och beslut som rör skötseln av marken. Bostadsrättshavaren är skyldig att teckna försäkring
som omfattar bostadsrättshavarens underhålls och reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar. Om bostadsrättsföreningen tecknat en motsvarande försäkring till förmån för bostadsrättshavaren svarar bostadsrättshavaren i
förekommande fall för självrisk, kostnaden för åldersavdrag och övriga eventuella kostnader. De åtgärder som bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska alltid utföras fackmässigt. Utöver det
inre så svarar Bostadsrättsföreningen i övrigt för
husets underhåll.

Till det inre räknas:

 • Ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten ­ till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet.
 • Ytterdörrar, samt till ytterdörr hörande handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar; bostadsrättshavaren
  svarar även för all målning, förutom målning av ytterdörrens yttersida.
 • Icke bärande innerväggar samt ytbeklädnad på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som
  krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt.
 • Lister, foder och stuckaturer.
 • Innerdörrar, säkerhetsgrindar.
 • Elradiatorer; ifråga om vattenfyllda radiatorer som bostadsrättsföreningen försett lägenheten med svarar
  bostadsrättshavaren endast för målning.
 • Elektrisk golvvärme.
 • Eldstäder och tillhörande rökgångar.
 • Varmvattenberedare.
 • Ventiler och filter till ventilationskanaler, samt ventilationsaggregat och därtill hörande anordningar om detta
  befinner sig inne i lägenheten. Säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta armaturer.
 • Brandvarnare.
 • Fönster och dörrglas och till fönster och dörr hörande beslag och handtag samt all målning förutom utvändig målning; motsvarande gäller för balkong­ eller altandörr. Till detta hör underhåll såsom oljning och rengöring av fönster­ och dörrmekanismer.
 • Om lägenheten är utrustad med balkong, uteplats eller trädgård svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning. Om lägenheten är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren
  även se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Vidare svarar bostadsrättshavaren för balkonggolvens eller takterrassens ytskikt fram till och med tätskiktet och insidan av sidopartier, fronter samt tak och att avlopp och golvbrunnar är rensade så att vatten inte hindras att komma ut För uteplats eller trädgård svarar bostadsrättshavaren för plattsättning, samt eventuella
  avskiljande staket eller annan inredning. Bostadsrättshavaren ansvarar även för skötsel av eventuell mark som ingår i upplåtelsen.
 • Hör till lägenheten förråd, garage eller annat lägenhetskomplement ska bostadsrättshavaren iaktta ordning, sundhet och gott skick i fråga om sådant utrymme. Bostadsrättshavaren ansvarar i dessa utrymmen för byte av lampor och att utrymmet hålles låst.

Bad/duschrum/WC:

 • Väggar, golv och tak inklusive fuktisolerande skikt.
 • Inredning, belysningsarmaturer.
 • Vitvaror och sanitetsporslin.
 • Golvbrunn inklusive klämring.
 • Rensning av golvbrunn.
 • Tvättmaskin och torktumlare inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning och avlopp fram till den punkt där dessa ledningar ansluts till fastighetens
  gemensamma vatten­ och avloppsnät.
 • Kranar, blandare och avstängningsventiler.
 • Ventilationsfläkt.
 • Elektrisk handdukstork.

Kök

 • Vitvaror.
 • Köksfläkt och ventilationsdon.
 • Disk­ och tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning och avlopp fram till den punkt där dessa ledningar ansluts till fastighetens gemensamma vatten­ och avloppsnät samt översvämningsskydd för tvättmaskin.
 • Kranar och avstängningsventiler.
 • Ismaskin tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning och avlopp fram till den punkt där dessa ledningar ansluts till fastighetens
  gemensamma vattennät. Ismaskiner ska vara försedda med tätskikt under installationen, samt avstängningsventil.
 • Fettavskiljare och tillhörande rör fram till den punkt där dessa ledningar ansluts till fastighetens gemensamma avloppsnät.

Bostadsrättshavaren svarar för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av bostadsrättshavaren, eller tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som denne utfört.

Bostadsrättshavaren är skyldig att till bostadsrättsföreningen utan dröjsmål anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning/ledningar som bostadsrättsföreningen svarar för enligt denna stadgebestämmelse eller enligt lag.

Bostadsrättsföreningen svarar vidare för underhåll och reparationer av följande:

 • Ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om bostadsrättsföreningen har försett lägenheten med ledningarna
  och dessa tjänar fler än en lägenhet (så kallade stamledningar) och om ledningarna finns i golv, tak, lägenhetsavskiljande­ eller bärande vägg.
 • Av vattenradiatorer och värmeledningar i lägenheten som bostadsrättsföreningen försett lägenheten med, med
  undantag för målning av dessa.
 • För rökgångar (ej rökgångar i kakelugnar) och ventilationskanaler.

För reparationer på grund av brand­ eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast  om skadan uppkommit genom eget vållande  eller genom vårdslöshet eller försummelse av
någon som hör till hans eller hennes hushåll eller  gästar honom eller henne eller av någon annan  som han eller hon inrymt i lägenheten eller som  där utför arbete för hans eller hennes räkning. Ifråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och
tillsyn som han eller hon bör iaktta.

Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådan underhållsåtgärd, som enligt vad ovan sägs
bostadsrättshavaren skall svara för. Beslut härom skall fattas på föreningsstämma och får endast avse åtgärder som företas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus, som berör bostadsrättshavarens lägenhet.

16§
Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

När lägenheten skall tvångsförsäljas enl. BRL är lägenhetsinnehavaren skyldig att låta lägenheten
visas på lämplig tid.

Om bostadsrättshavaren inte lämnat tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, får kronofogdemyndigheten förordna om  handräckning.